มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6116202   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611620201 นายสรศักดิ์ เชียงทอง     
2   611620202 นายนิรัตน์ หนูวงค์     
3   611620203 นางสาวศิริลักษณ์ แสนศิริ     
4   611620204 นางสาวฐิติพร การสุวรรณ์     
5   611620205 นางสาวกัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น     
6   611620206 นายธีระวัฒน์ น้อยชื่น     
7   611620208 นางสาวชลธิชา จำปางาม     
8   611620209 นางสาวสถิตาภรณ์ ยนจอหอ     
9   611620210 นางสาวชญานี ประชาสรรเจริญ     
10   611620211 นางสาวสโรชา เพชรเทียม     
11   611620212 นายเจษฎากร ถาน้อย     
12   611620213 นางสาวชวาลา สถิตย์อยู่     
13   611620214 นางสาวแก้วตา เพชรดี     
14   611620215 นายพีรพัทธ์ เพชรพูล     
15   611620216 นางสาวฐิติพร โพธิ์มาก     
16   611620217 นางสาวกัญญาพัชร มาสอุดม     
17   611620218 นายเกษมศักดิ์ ภู่ภีโญ     
18   611620219 นายนิธิพงษ์ รัตนาทร     
19   611620220 นายดิศพงษ์ จันทร์แจ่ม     
20   611620221 นางสาวอภิฤดี มะนูญ     
21   611620222 นางสาวธิภาพร โพสิม     
22   611620223 นางสาวนลิมน คล้ายมีปาน     
23   611620224 นางสาวกรกมล พาทัน     
24   611620225 นางสาวพรนภา นันที     
25   611620226 นางสาวมลทิชา พรมมา     
26   611620227 นายเกษมศักดิ์ ฉิมแป้น     
27   611620228 นางสาวพรนภัส หลวงจันทร์     
28   611620229 นางสาวกาญจนา บัลล้งก์นาค     
29   611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์     
30   611620231 นางสาววิชชุลดา อ่ำเทศ     
31   611620232 นางสาวพิชญาภา เลาลี     
32   611620233 นายวสิษฐ์ กิตติขจร     
33   611620234 นายธนพล โยชนะ     
34   611620235 นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี     
35   611620236 นางสาวโสภา รอยประโคน     
36   611620237 นายกฤษฎา จ๋อยพรม     
37   611620238 นายธรรมนูญ อินไผ่     
38   611620239 นางสาวชนิสรา สมพงษ์     
39   611620240 นายศราวุฒิ มีมุข