มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6117201   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611720101 นายกฤตนัย ชื่นชมน้อย     
2   611720102 นายกฤษณพงศ์ พวงมะลิ     
3   611720103 นายหนึ่งบุรุษ สุดใจ     
4   611720104 นายเกียรติศักดิ์ ปิ่นมณี     
5   611720105 นายธนายุทธ สง่าสูงเนิน     
6   611720106 นายจีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์     
7   611720107 นายณัฐพล เเดนประสาท     
8   611720108 นายภานุวัฒน์ เทพมงค์     
9   611720109 นายวรเมธ พิลึก     
10   611720110 นายอัสฎาวุฒิ บัววัฒน์     
11   611720111 นางสาวอุษา ฟักพลับ     
12   611720112 นายจารุพงษ์ เพ็งวัน     
13   611720113 นายฐิติกร ปิ่นดอกไม้     
14   611720114 นายฉัตรชัย แสงสว่าง     
15   611720115 นายสหรัฐ สาสะนะ     
16   611720116 นายณภัทร แก่นคำ     
17   611720117 นายอดิศร สมนำปน     
18   611720118 นายอดิเรก สมนำปน     
19   611720119 นายธวัช เอ้ยวัน     
20   611720120 นายรัชตะ เพียรเสมอ     
21   611720121 นายปรีชา เงินทอง     
22   611720122 นายปรัชญา ประสิทธิเวชานนท์     
23   611720123 นายชัยวัฒน์ สว่างไสว     
24   611720124 นายอำพล เพชรวาว     
25   611720125 นายพลกฤษณ์ โพธิ์พฤกษ์     
26   611720126 นายหฤษฏ์ ปิ่นงาม     
27   611720127 นายธนพล ศุภศร     
28   611720128 นายนิติธร เรืองศรี     
29   611720129 นายรัชชานนท์ ชื่นชอบ     
30   611720130 นายศุภชัย โฉมเฉิด     
31   611720131 นายศุภกิตติ์ โมดำ     
32   611720132 นายเกียรติพงศ์ ผลแก้ว     
33   611720133 นายฑัศวัฒน์ คล้ายทอง     
34   611720134 นายจุฑานนท์ ธรามานิตย์