มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6117202   สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611720201 นายจักรกฤษณ์ มันเทศ     
2   611720202 นายสรศรัณย์ เเพ่งพนม     
3   611720203 นายปวิตร เชื่้ออภัย     
4   611720204 นายปฏิภาณ บรรทัด     
5   611720205 นายชินพรรธน์ หมอนจันทร์     
6   611720206 นายกนกพล เงินทอง     
7   611720207 นายชัยวัฒน์ เสาวนิจ     
8   611720208 นางสาวสัณหพร กาเรียน     
9   611720209 นายณัฐพงศ์ ชาตะรูป     
10   611720210 นายพันธ์ศักดิ์ เลาสูงเนิน     
11   611720211 นายเพชรวิสุทธิ์ ยาตระกาศ     
12   611720212 นายนัทธพงค์ พันธ์เมธากุล     
13   611720213 นางสาวปิยฉัตร ชูธรรม     
14   611720214 นางสาวจันทร์นภา เกษหอม     
15   611720215 นายยุทธพงศ์ จรแจ่ม     
16   611720216 นายกรพัฒน์ อุสาพรหม     
17   611720217 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูมี     
18   611720218 นายนพรุจน์ บุญวิเศษ     
19   611720219 นายฉัตรชัย อินกราด     
20   611720220 นายเทวฤทธิ์ พรมมี     
21   611720221 นายอดิศร เนื้อไม้     
22   611720222 นายกิตติภูมิ ชารีวัลย์     
23   611720223 นายศุภโชค วงษ์เวียง     
24   611720224 นายพีรพล แม้นประสิทธิ์     
25   611720225 นายปกรณ์กฤช สนใจ     
26   611720226 นายอัษฎา คล่องใจ     
27   611720227 นางสาวกัญณัชชา ศิริธนะ     
28   611720228 นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีภูมิ     
29   611720229 นายอัครเดช สำราญดี     
30   611720230 นายภูวดินทร์ ปรีเปรม