มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6117203   สาขาวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611720301 นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน     
2   611720302 นางสาวสุนิสา มันดอน     
3   611720303 นางสาวอรัญญานี ปัดไธสง     
4   611720304 นางสาวนิลาวัลย์ ทองฤทธิ์     
5   611720305 นายสุทธิพงษ์ นาดี     
6   611720306 นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ     
7   611720307 นายภูธร ใหม่เเก้ว