มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6117204   สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611720401 นายอธิถมาส ศรีบุญนาค     
2   611720402 นายพูนวิทย์ ปุ๊ดปวน     
3   611720403 นายเมธา โคแก้ว     
4   611720404 นายอนันต์ พานสุวรรณ์     
5   611720405 นายธราดล แสงอ่วม     
6   611720406 นางสาวจุฑามณี แพงรักษ์     
7   611720407 นายศุภกิจ อากาศเมฆ     
8   611720408 นายเมธาวี สอนดี     
9   611720409 นายชัยวิชญ์ เกษมทรง     
10   611720410 นายณัฐวุฒิ จินบุรี     
11   611720411 นายวุฒินันท์ ถมอินทร์     
12   611720412 นายเอกวิชัย แนบเนียน     
13   611720413 นายเรืองวิทย์ ลาธิ