มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6117205   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611720501 นายณัฐพนธ์ สุขสมบัติ     
2   611720502 นางสาวมาลัยวัลย์ สาอุด     
3   611720503 นายปราณันต์ ปั้นปลือ     
4   611720504 นายสิทธิพงษ์ ยศบุตร     
5   611720505 นายวัชรพงษ์ ตองสูงเนิน     
6   611720506 นายวราวุธ บัวขาว     
7   611720507 นายเกียรติศักดิ์ นฤคนธ์