มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6118201   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611820101 นางสาวเบญจรงค์ พิมพ์ศักดิ์     
2   611820102 นางสาวรชุดา อินเลี้ยง     
3   611820103 นางสาวชลดา ถาวร     
4   611820104 นางสาวเกศินี สีลาดเลา     
5   611820105 นางสาวฤทัยกาญจ์ จิตรแจ้ง     
6   611820106 นางสาวพิชญา เพ็งช้าง     
7   611820107 นางสาวสุกัญญา ทองแกมแก้ว     
8   611820108 นางสาวปัญชลิกา เรืองไทย     
9   611820109 นางสาวทิพานันท์ สีปัจฉิม     
10   611820110 นางสาวสุภาพร เลาสูงเนิน     
11   611820111 นางสาวพัณณิตา วงษ์มา     
12   611820112 นายสุทรรศน์ รอดเป้า     
13   611820113 นายณธวัฒน์ แปงนุจา     
14   611820114 นายจักริน ชาวละหาร     
15   611820115 นายนันทพงศ์ ครีบผา     
16   611820116 นายสรพงษ์ กีรติกากูล     
17   611820117 นางสาวกาญจนา ภู่เพ็ง     
18   611820118 นางสาวนิชธาวัลย์ สุขจิตร     
19   611820119 นางสาววรรณรัตน์ ฟองเอม     
20   611820120 นางสาวรักชนก สังข์สุวรรณ์     
21   611820121 นางสาวปวีนา เงินยิ่ง     
22   611820122 นางสาวพิยดา มิตรชื่น     
23   611820123 นางสาววรรณธิญา เซ็นน้อย     
24   611820124 นายธนพล ทองยศ     
25   611820125 นางสาวจุฑามาศ เฉียบแหลม     
26   611820126 นางสาวอรพิน คุ้มพงษ์พันธ์     
27   611820127 นางสาววิภาดา จันนาค     
28   611820128 นางสาวกรรณิการ์ ไทยอยู่     
29   611820129 นางสาวประกายทิพย์ กุมมาน้อย     
30   611820130 นางสาวณัฐกานต์ คงหอม