มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6118202   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611820201 นางสาววิจิตรา กลาดเกลื่อน     
2   611820202 นางสาวอรอุมา สิงห์วี     
3   611820203 นางสาวพรธีรา โตนดทอง     
4   611820204 นายสาธิต ศรีโพธิ์     
5   611820205 นางสาวศิริรัตน์ รอดประเสริฐ     
6   611820206 นายคงกระพัน นิ่มตรง     
7   611820207 นางสาวคฑาพร อินทสร     
8   611820208 นางสาวนิลพัฒตา ขำมา     
9   611820209 นางสาววิชญาพร คำแล่น     
10   611820210 นายสุริโย คำเครื่อง     
11   611820211 นางสาวประวีณา ทองดอนง้าว     
12   611820212 นางสาวอรภาภรณ์ จันทวี     
13   611820213 นางสาวฐิติกานต์ ทองโบราณ     
14   611820214 นางสาวจาริฏา คงกลั่นดี     
15   611820215 นางสาวชลลดา จำปางาม     
16   611820216 นายอรัญชัย ศรีดำ     
17   611820217 นายเสกสรรค์ โพธิ์พรม     
18   611820218 นางสาวจริยา เขตขาม     
19   611820219 นายศุภกิตติ์ มีสัตย์     
20   611820220 นางสาวสุพิชชา ก๋าคำต๊ะ     
21   611820221 นายธิติพล จาดคำ     
22   611820222 นายกฤษณะ สกุลณีย์     
23   611820223 นายชัยวัฒน์ คงประกอบ     
24   611820225 นายนรวิชญ์ เอี่ยมรักษา     
25   611820226 นางสาวสุพิชญา ไกรแก้ว     
26   611820227 นายศักดิ์ชัย เซี่ยงหลิว     
27   611820228 นางสาวตรีลักษณ์ ภู่สมัย     
28   611820229 นางสาวอุษา จันทร์กระจ่าง     
29   611820230 นายธวัชชัย แก้วมาลัย