มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6118203   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611820301 นางสาวนิศามณี โหฐาน     
2   611820302 นางสาวเจนจิรา ติ๊บบุ้ง     
3   611820303 นางสาวณัฐภรณ์ พรมเภษ     
4   611820304 นางสาวอนุธิดา วิญธะชัย     
5   611820305 นายพิชิต จ้อยม่วง     
6   611820306 นางสาวทวินันท์ ทรัพย์กลิ่น     
7   611820307 นางสาวสุพิชชา อยู่สิงห์     
8   611820308 นางสาวลลิดาพรรณ จันทร์ประทักษ์     
9   611820309 นายพุทธิพงศ์ วงศ์แสน     
10   611820310 นางสาวกรรณิการ์ แก้วจุมพรม     
11   611820311 นายจักรธิป โปต๊ะ     
12   611820312 นางสาวสุภัทราภรณ์ ทองสุข     
13   611820313 นางสาวนุชนาถ นามแก้ว     
14   611820314 นางสาวสุดฤทัย คล้ายลักษณ์     
15   611820315 นายนนทกร วงษ์ศรีวิชัย     
16   611820316 นางสาววรรณศิริ จูจันทร์     
17   611820317 นางสาวนิชนันท์ แสนยินดี