มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6119201   สาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611920101 นางสาวพัชราภรณ์ รัตถา     
2   611920102 นายยิ่งพันธ์ กัลพฤกษ์     
3   611920103 นางสาวมาลินี อารักขาอารัญ     
4   611920104 นายยสินทร อุดมศรีมงคล     
5   611920105 นางสาววันวิสา ทองอยู่     
6   611920106 นางสาวจิตสุภา วงษ์มาก     
7   611920107 นางสาวกุสุมา ปิ่นทอง     
8   611920108 นายธนัท จุลศรี     
9   611920109 นางสาวธิดารัตน์ ดีประสิทธิ์     
10   611920110 นางสาวจันทิมา ด่านซ้าย     
11   611920111 นางสาวสุกัญญา ทองเครือ     
12   611920112 นางสาวอพิณยา ตันตุลา     
13   611920113 นายณัฐวุฒ เพิ่มไธสง     
14   611920114 นางสาวบุณยาพร เขียวนิล     
15   611920115 นางสาวธันยพัต การเที่ยง     
16   611920116 นายสัณหวิชญ์ สุภีคำ     
17   611920117 นางสาวกัญชริญา ขันกะสิกรรม