มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6122201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ