มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6123201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612320101 นายนครินทร์ แมลงภู่