มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6124201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ