มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6124202   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ