มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6124203   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ