มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6124301   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612430101 นายวโรทัย มนตรีโพธิ์     
2   612430102 นางนพมาศ กิตติขจร