มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6124302   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612430201 นายกำธร น้อยรูปเรา     
2   612430202 นางสาวกฤษฎารัตน์ แก้วจันทร์     
3   612430203 นางสาวศศิธร ตันหลี     
4   612430204 นางสาวเพชรนภา คงเพชร     
5   612430205 นายวิรัติชัย จิตตะ     
6   612430206 นางสาวกนกวรรณ์ สุขแจ่ม     
7   612430207 นางสาวกฤติยาณี คำดี     
8   612430208 นางสาวมณีการ โยธายุทธ์     
9   612430209 นายจีรพงษ์ พรหมศิริ     
10   612430210 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มมา     
11   612430211 นายชัยวัฒน์ สว่างยั่งยืน     
12   612430212 นางสาวจิราวรรณ คำแหง     
13   612430213 นางสาวเรือนทัย บุญมี     
14   612430214 นางสาววนิดา นาคยรรยงค์     
15   612430215 นายธนชัย บูรกิจภาชัย     
16   612430216 นางสาวจิณห์นิภา ซื่อสัตย์ดี     
17   612430217 นายขวัญชัย พงษ์สุทธิภัทร     
18   612430218 นางสาวภัทรศญา เกิดอุทัย     
19   612430219 นางสาววสุนันท์ วงษ์วัติ     
20   612430220 นายเจนภพ ทิมทอง     
21   612430221 นางสาวศิริวรรณ ทมโคตร     
22   612430222 นางสาวพรพิมล สิงห์มณี     
23   612430223 นางสาวกาญจนา ทุมโคตร