มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6125201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612520101 นายวัฒนา บุญเนียม     
2   612520102 นางสาวภาริดา ใบเนียม