มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6125301   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612530101 นางสาวกรนุช ศรีศิลป์     
2   612530104 นางสาวปาลิตา เสือสูงเนิน     
3   612530107 นางสาววรดา ปัญญามา