มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6126201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612620101 นายวิวัฒน์ สุวรรณวิชนีย์     
2   612620102 นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่น     
3   612620103 นายอังคาร ดีเลิศ     
4   612620104 นายกล้าณรงค์ ฟูสง่า     
5   612620105 นายศุภฤกษ์ ศุภฤกษ์สีเทียน     
6   612620106 นายธีวรา ปัญญาเสน     
7   612620107 นายปิยะบุตร ตั้งมั่น     
8   612620108 นายวรกันต์ อ่อนคำ     
9   612620109 นายวุฒิชัย ไชยวุฒิ     
10   612620110 นางสาวนภัส ศรีวิชัย     
11   612620111 นายตฤณ ใจเย็น     
12   612620112 นางสาวพิชญากร อภิคหบดี     
13   612620113 นายพิชิต กุดโคกกรวด     
14   612620114 นายพิสิฐพงศ์ บัวกล้า     
15   612620115 นายคฑาวุธ สนิทชาติ     
16   612620116 นายศราวุฒิ วงศ์สมบูรณ์     
17   612620117 นายพีรวัฒน์ ศรีราพัฒท์     
18   612620118 นายศุภณัฐ เกียรติเผ่าพันธ์     
19   612620119 นายวราเทพ พัดเสือ     
20   612620120 นายนิติพล ขันทับทิม     
21   612620121 นายอาเขตฐ์ ขันทับทิม     
22   612620122 นายชัยณฤทธิ์ เรืองประพันธ์     
23   612620123 นายอุดมศักดิ์ สุขรอด     
24   612620124 นายวชิรวิทย์ วิธวงศ์     
25   612620125 นายชัชชัย สวัสดิ์สุข     
26   612620126 นางสาว รจนา สุขโทน     
27   612620127 นายปฏิพัทธ์ เสืออุดม     
28   612620128 นางสาวธนพร ทองผุด     
29   612620129 นายวัฒนะ มะลิพรม     
30   612620130 นายเมธาวี กงจักร์