มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6127201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612720101 นายครรชิต ยอดดำเนิน     
2   612720104 นายภานพันธ์ ร่มโพธิ์