มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6128201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   612820101 นางสาวสุธาสิณี สากาเลต     
2   612820102 นางสาวธนาภรณ์ สุกเปล่ง     
3   612820103 นางสาวกรชวัล ศตณฐนันท์     
4   612820104 นายคุณากร เถลิงศรี     
5   612820105 นางสาวปิยฉัตร อุยแกม     
6   612820106 นางสาวพิมลรัตน์ กัลยาเลิศ     
7   612820107 นางสาวสัตตกมล มาขาว     
8   612820108 นายสุพจน์ จันทับ     
9   612820109 นายวิษณุ เทียนทอง     
10   612820110 นายประธาน จิตรมา     
11   612820111 นายณัฐพงศ์ เสนเสาร์     
12   612820112 นายกฤชดา สุยะปัน     
13   612820113 นายพัชรดนัย ไวยนันท์     
14   612820114 นายเกรียงไกร นัยวัน     
15   612820115 นายธนิสร กลิ่นน้อย     
16   612820116 นายกชกรณ์ ยิ้มแช่ม     
17   612820117 นางสาวธนพร เลิศจริยา     
18   612820118 นายนวมงคล นัยวิจารณ์     
19   612820119 นางสาวนัทธมน กีตา     
20   612820120 นายอภิเชษฐ แก้วทอง     
21   612820121 นายอภิรักษ์ พรหมบุญ     
22   612820122 นางสาววนัทปรียา จันทร์ทุ่ง     
23   612820123 นายนพดล เริงสมัย     
24   612820124 นายสรณนรชาติ เงินมงคล     
25   612820125 นายวินัย เอี้ยงปาน     
26   612820126 นายบุญโชติ เกษตรทรัพย์สิน     
27   612820127 นายธีรพล บทมูล     
28   612820128 นายอิทธิเชษฐ์ ปุญญพัฒน์สัตกร     
29   612820129 นางสาวธนัชพร คงพันธ์ุ     
30   612820130 นางสาวสิริกานดา ปะนาตา     
31   612820131 นายธนากร อุตรัตน์     
32   612820132 นายประดิษฐ์ พลภักดิ์     
33   612820133 นายเลิศพงศ์ พลไชยเศรษฐ     
34   612820134 นางสาวอรนภา สีตาล     
35   612820135 นายณัฐวุฒิ แสนพรม     
36   612820136 นายพงศกร วงษ์ใหญ่     
37   612820137 นายทินพัทร เขาแก้ว     
38   612820138 นางสาวอาทิตยา ประทาพันธ์     
39   612820139 นายพีระสิทธิ์ ริดหอม     
40   612820140 นายวนัส ติดติปานะ     
41   612820141 นายอนุพงษ์ อินปาน     
42   612820142 นายรัฐชัย เกิดพาโชค