มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6134201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   613420101 นางสาวสุกานดา จรรยาดี     
2   613420102 นางสาวอมรรัตน์ นามผ่าย     
3   613420103 นางสาวปริศนา ทวีกุล     
4   613420104 นางศิริวรรณ บึกหาญ     
5   613420105 นายพูนทรัพย์ สุวรรณวิเชียร     
6   613420106 นางสาวณัฐณฤพัชร์ จิณห์นิภาญา     
7   613420107 นายเฉลิมพล ขวัญอ่อน     
8   613420108 นางสาวศิริวรรณ อินต๊ะยา     
9   613420109 นางสาวสุชาวลี ปันอุด     
10   613420110 นางสาววิราพร ใชยราช     
11   613420111 นางสาวศิริอร มนเทียรทอง     
12   613420112 นางสาวอัจจิมา ใจเย็น     
13   613420113 นายพงศกร ร่มโพธิ์     
14   613420114 นางสาวปราณี คำปัน     
15   613420115 นางสาวรินรดา ทองดี     
16   613420116 นายศตวรรษ มูลเมือง     
17   613420117 นางสาววราภรณ์ วงศ์ประสิทธิ์     
18   613420118 นายกิตติธัช ชนะภักดิ์     
19   613420119 นายวีระพงค์ สอนแวว     
20   613420120 นางสาวณัฐวดี อินอ่ำ     
21   613420121 นางสาวกมลทิพย์ นาคำ     
22   613420122 นางสาวฐิตะวัลย์ ดุรงค์คุณานนท์     
23   613420123 นางสาวกัญญารัตน์ คงขาว     
24   613420124 นางสาวสุธินันท์ ใหม่วงศ์     
25   613420125 นายศรัณยู มโนทิพย์เจริญ     
26   613420126 นางสาวภัณฑิลา กุลกษิดิศ