มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6134202   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ