มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6135301   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   613530101 นางสาวนภัสวรรณ ศิลปแก่น