มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6138201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   613820101 นางสาวเกตน์สิรี ปุ๊ดปวน     
2   613820102 นายศิรภูมิ ยะสุกิม     
3   613820103 นางสาวเสาวภา อโนคุณ     
4   613820104 นายพัชรพล พงษ์บุรุษ     
5   613820105 นางสาวกันยาเกต รูปวิเชตร์     
6   613820106 นายวิทวัส เก๋วัน     
7   613820107 นายปรัชญา พ่วงอินทร์     
8   613820108 นางสาวพรวันเพ็ญ ค่ายเพชร     
9   613820109 นายพีรเดช ไสยกิจ     
10   613820110 นายอดิสรณ์ วิกาใจ     
11   613820111 นายเมธวิน คำตื้อ     
12   613820112 นางสาวรานี สุจิธรรม     
13   613820113 นายพงศกร เลิศวิจิตรทรัพย์     
14   613820114 นายธัชเมศฐ์ สิริโรจนานันท์     
15   613820115 นางสาวเฟื่องฟ้า พนาทักษิณาวรรต     
16   613820116 นางสาวกชามาศ คำสุข     
17   613820117 นายภานุกูล วิริยะวัฒนากูล     
18   613820118 นางสาวธมล จรัสพงศ์พิพัฒน์     
19   613820119 นางสาวปุ๊กกี้ -     
20   613820120 นางสาวธิดารัตน์ ไกรทอง     
21   613820121 นายกฤษดา จินดา     
22   613820122 นางสาวปพิชญา ก้อนนคร     
23   613820123 นางสาวดุษชฎา คำวาง     
24   613820124 นางสาวดอล ปรารถนา     
25   613820125 นายธนายุทธ กมลกวีภัสร     
26   613820126 นายศุภกร ศรีนาค     
27   613820127 นางสาวมนัสชนก จิตรโสภิณ     
28   613820128 นางสาวสุพรรณรัตน์ ชัยสาร     
29   613820129 นายชวลิต ใจลังกา     
30   613820130 นายภูริช ฟักอ่อน     
31   613820131 นายนที ภัคเหมือน     
32   613820132 นางสาวนิรชา แซ่ริ้ว     
33   613820133 นางสาวปราณี เกิดแก้วเมืองมูล     
34   613820134 นายพัสกร สุชะนะ     
35   613820135 นางสาวสุกัญญา พรพุทธิชัย     
36   613820136 นางสาวประนอม นิธิกุล     
37   613820137 นายกฤษฎา บุญมา     
38   613820138 นายสุภกิจ กล่อมเกี้ยง     
39   613820139 นางสาวศริญญา นาคศิริกุลชัย     
40   613820140 นายณัฐภัทร วงศ์กิตติพัฒนา     
41   613820141 นางสาวนิชนันท์ มูลแก้ว     
42   613820142 นางสาวสตรีทิพย์ ชูชื่น     
43   613820143 นายกฤษดา ทิพย์ปัญญา     
44   613820144 นายสมสวัสดิ์ ครุฑโปร่ง     
45   613820145 นางสาวสุภานัน ชูดี