มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6151201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ