มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6151202   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ