มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6153201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615320101 นายกฤษดา เทียมจันทร์     
2   615320102 นายจิรพงษ์ นิติการณ์สกุล     
3   615320103 นายธีร์ โคตะมี     
4   615320105 นายพงศธร เปี่ยมวานิช     
5   615320106 นายนักสิทธิ์ สมประสงค์     
6   615320107 นายอนุพงศ์ ตองใจ     
7   615320108 นายกิตติพงษ์ คำตาว     
8   615320109 นายอนุกุล สุยะตุ่น     
9   615320110 นายชัยวัฒน์ อยู่สถิตย์     
10   615320111 นายธรรมนูญ ต๊ะสุ     
11   615320112 นายณัฐวัตร ต๊ะถิ่น     
12   615320113 นายสัทพงษ์ แก้วฟู     
13   615320114 นายกิตติศักดิ์ แดงเถิน     
14   615320115 นายณัฐพงษ์ มั่นหมาย     
15   615320116 นายศุภโชค นามจำปา     
16   615320117 นายสองเมือง -     
17   615320118 นายธนวัฒน์ บุญเที่ยง     
18   615320119 นางสาวสุรัญญา หมอประคำ     
19   615320120 นายวรวิทย์ ดีเลิศ