มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6154201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615420101 นายธนวัฒน์ ศรีพรม     
2   615420102 นายธนินวัฒน์ รวีพันธานนท์     
3   615420104 นายพงศธร วานิชย์     
4   615420105 นางสาววาสนา ชื่นชม     
5   615420106 นางสาวจันทวี โพธิ์พันธุ์     
6   615420107 นายศุภชัย ใจเพชร     
7   615420108 นายพิสิษฐ์ จุมปูโสด     
8   615420109 นายจีรวุธ สมณะ     
9   615420110 นายจีรศักดิ์ จันทง     
10   615420111 นายธนชิต ลิ้มจินดา     
11   615420112 นายอภิรพัฒน์ สุริยะวงษ์     
12   615420113 นายสุริยะกาณฑ์ สุขแก้ว     
13   615420114 นางสาวมลธิดา นวลพยอม     
14   615420115 นางสาวศุภนิดา สุยะตุ่น