มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6154202   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615420201 นางสาววราภรณ์ -     
2   615420202 นางสาวจันทนิภา คีรีประไพ     
3   615420203 นายธนาธิป รัตนวารี     
4   615420204 นางสาวอัมรินทร์ ลังกาวงค์     
5   615420205 นางสาวอมรฉัตร์ ภูษา     
6   615420206 นายอภิวัฒน์ ปัญญา     
7   615420207 นางสาวกัลยา ฝั้นไชย     
8   615420208 นางสาวทิพย์กมล ถาน้อย     
9   615420209 นายณัชพล อ๊ะทา     
10   615420210 นายณัฐิวุฒิ ธิยา     
11   615420211 นายอฐิชัย สร้อยเพ็ชร์     
12   615420212 นายอดิศักดิ์ สายอ้น     
13   615420213 นายคมกริช คงเมือง     
14   615420214 นายณัฐพงษ์ หน่อใหม่     
15   615420215 นายพงศ์ภรณ์ เสียงสุวรรณ     
16   615420216 นางสาวอารีรัตน์ ปู่ลมดี     
17   615420217 นางสาวสุลักขณา ใจราช     
18   615420218 นางสาวน้ำฝน สงวน