มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6154203   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615420301 นายภูมินทร์ ทรรศนะปัญญา     
2   615420302 นางสาวพิชญา แซ่หมี่     
3   615420303 นายฉันทัช แซ่มี     
4   615420304 นายธิติ ยอดหยางทอง     
5   615420306 นายธนกฤต จันทบุตร     
6   615420307 นางสาวภัทรีพันธุ์ ทิวัง     
7   615420308 นางสาวจุฑารัตน์ มาแดง     
8   615420309 นางสาววณิดา บาริศรี     
9   615420310 นางสาวณัฐสุดา อินอุ่น     
10   615420311 นางสาวเสาวนีย์ กันทาเปี้ย     
11   615420312 นางสาวบัญจรัตน์ ศรีวรรณ     
12   615420313 นางสาวญาติรัก วงษ์คำแปง     
13   615420314 นางสาวปธิตตา เสียงดัง     
14   615420315 นายณภัทร เสมา     
15   615420316 นายทินกฤต ช้างเพชร     
16   615420317 นางสาวศุวิมล สุรวิทย์     
17   615420318 นายณรงค์ศักดิ์ แดงเถิน     
18   615420319 นายธีรวัฒน์ เขื่อนเป๊ก     
19   615420320 นางสาวธิติมาภรณ์ หดทะเสน     
20   615420321 นางสาวอรัญญา ถาแก้ว     
21   615420322 นายอุมัยดุลลา -     
22   615420323 นางสาวพิมพิกา คำอ้าย     
23   615420324 นางสาวรัตติกานต์ บัวตูม     
24   615420326 นางสาวชุติกาญจน์ ต๋าคำ     
25   615420327 นายอิศริยศ กันทะ     
26   615420328 นายปรัญชัย ใจดี     
27   615420329 นายอิสระ แก้วมณีวรรณ     
28   615420330 นายจิรวัฒน์ ยอดสงค์     
29   615420331 นางสาวช่อผกา ก้อนนคร     
30   615420332 นายภาณุพงศ์ ตั้งใจ     
31   615420333 นายปัญญาวุฒิ ทมานนท์     
32   615420334 นางสาวศิริพร อินทรวงษ์     
33   615420335 นางสาวนภัทรษร ด่อนศรี