มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6154204   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615420401 นายซันนิมิน -     
2   615420402 นางสาววินิทรา ป้อปาลี     
3   615420403 นายอนุรักษ์ ศรีวิชัยเหมือย     
4   615420404 นางสาวสุกัญญา พรพุทธิชัย     
5   615420405 นางสาวอัยรดา แซ่บ้าง     
6   615420406 นายธนากร ชุมภูสุวงษ์     
7   615420407 นายวัชระพงษ์ นาควังไทร     
8   615420408 นายอัครชัย อินถาวร     
9   615420409 นางสาวปนิตา ทาวงษ์     
10   615420410 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรักษ์     
11   615420411 นายสมนึก ล้านคำ     
12   615420412 นายจีรภัทร พรมเมือง     
13   615420413 นางสาวณัฐสิชา ทาวูเร     
14   615420414 นายสาริศ ยามดี     
15   615420415 นายณัฐพงศ์ ปันเขียว     
16   615420416 นายธนพล สาลี     
17   615420417 นายณัฐพนธ์ วงศ์ปริยพัชร์     
18   615420418 นางสาวนพเก้า มณีเพชร     
19   615420419 นายพัชรพล สีวีระ     
20   615420420 นายวุฒิภัทร ประเทือง     
21   615420421 นายสยาม อินปะนันท์     
22   615420422 นายเอกณภัทร นันทหาร     
23   615420423 นายฮัสสนันท์ คำวาด     
24   615420424 นายภาณุมาศ กันธวัง     
25   615420425 นางสาวตฤณพรรณ เพชรแทน     
26   615420426 นางสาวนารีรัตน์ ทับทวี     
27   615420427 นายเจษฎากร ทวีกุล     
28   615420428 นายพรเทพ คำปึง     
29   615420429 นายวิวัฒน์ สยามพานิช     
30   615420430 นางสาวศิรัญญา ทันเที่ยง     
31   615420431 นายณัฏวุธ ทาวูเร     
32   615420432 นางสาวอัจฉราพร สีใจ     
33   615420433 นางสาวพนิดา ใจเพชร์     
34   615420434 นางสาวอรยา คำภิโล     
35   615420435 นางสาวอริษา แสนคำลือ     
36   615420436 นายเอกชัย จำปาเงิน