มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6154301   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615430101 นายวรกันต์ ภราดรวิสุทธิ์     
2   615430102 นางสาวพรหมพร พัทยาวรรณ     
3   615430103 นางสาวภาคิณี ประกอบกิจ     
4   615430104 นายยุทธนา     
5   615430105 นางสาวประไพทิพย์ แสนอินต๊ะ     
6   615430106 นายกรรชัย -