มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6155201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615520101 นางสาวกิตติยา ใจยวง     
2   615520102 นางสาวสุธิดา เอื้อวิบูลย์ศรี     
3   615520103 นายวิวรรธน์ กันหา     
4   615520104 นางสาวลำดวล ชฎาสอาด     
5   615520105 นางสาวอรนุช สว่างเจริญกุล     
6   615520107 นางสาวชนัญญา เตจามิตร     
7   615520108 นางสาวเบญจรัตน์ ดนัยสินทวี     
8   615520109 นางสาวชลดา กนกสกุลวงศ์     
9   615520110 นางสาวสุชาวดี จังพินิจกุล     
10   615520112 นายยงยศ แซ่ม้า     
11   615520113 นางสาวณัฐพร จินาติ๊บ     
12   615520114 นางสาวกนกวรรณ วัฒนาทัศนีย์     
13   615520115 นางสาวพนิดา ยอดคลังทอง     
14   615520116 นางสาวเกสรา วิจิตรพนาไพร     
15   615520117 นางสาวดารุณี หนานอิน     
16   615520118 นางสาวพูนทรัพย์ ปันเขียว     
17   615520119 นางสาวอินทิรา สีหราช     
18   615520120 นางสาวฐิติกาญจน์ มาติ๊บ     
19   615520121 นางสาวรัตนา เป็งจา     
20   615520122 นางสาววรรณิดา ยอดอำนาจ     
21   615520123 นางสาวณัฏฐา ล้านคำ     
22   615520124 นางสาวกรรณิการ์ แสงหงษ์     
23   615520126 นางสาวอนุสรา อุระอารี     
24   615520127 นายรัฐนันท์ มั่นเหมาะ     
25   615520129 นางสาวสมฤทัย สิวันทอง     
26   615520130 นางสาวอชิรญา วงศ์สินแก้ว     
27   615520131 นางสาวดลธิชา เครือแก้ว     
28   615520132 นายสิปปกรณ์ นันทบุตร     
29   615520133 นางสาวกรรณิการ์ ตันจัน     
30   615520134 นางสาวซามีนะ วชิรญา     
31   615520135 นางสาวจุฑามาศ คล้อยโท้     
32   615520136 นางสาวนฤมล สิงห์ปัณณ์ฉัตร     
33   615520137 นางสาวอรนุช ดอนแก่น     
34   615520138 นางสาวปาลิตา สุวรรณ     
35   615520139 นางสาวพรนภา นาหิรัญคีรี     
36   615520140 นางสาวสุตาภัทร ตาเรือนสอน     
37   615520142 นางสาวฬัญกานต์ แก้วไพศาลสกุล     
38   615520143 นางสาวทักษพร ละเอื้อย     
39   615520144 นางสาวสุธิชา นิยมกาลเวลา     
40   615520145 นางสาวธิดา ไพรวิโรจน์     
41   615520146 นายจิณณวัตร ลำภู