มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6155301   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615530101 นางสาวอารียา สุสุข     
2   615530102 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณจันทร์     
3   615530103 นางสาวณัฐชา ปวงคำใจ     
4   615530104 นางสาวชฎาพร กุลชนไพศาล     
5   615530105 นางสาวสุรีย์ กิตติพนากุล     
6   615530106 นางสาวปภานัน ปุ๊ดทา     
7   615530107 นางสาวจันทร์จิรา นลินสกุล     
8   615530108 นางสาวปราณี ตระเวนเวหา     
9   615530109 นางสาวสายใจ ตรีวาตผลกุล