มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6158201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   615820101 นางสาวกรองแก้ว อินไชยเทพ     
2   615820102 นายศรัณย์ ภิรมย์อาภา     
3   615820103 นางสาวสุจิตตรา แสงเมือง     
4   615820104 นายธนาธิป มีอนันต์     
5   615820105 นายอรรฆเดช คำมี     
6   615820106 นางสาววาทินี เสถียร์วีระกุล     
7   615820107 นางสาวกานต์ เกิดแก้วเมืองมูล     
8   615820108 นางสาวกนกศิริ เงินมาก     
9   615820109 นางสาวสุธิดา หาญเมืองใจ     
10   615820110 นางสาวศิริกัลยา อินทปัตย์     
11   615820111 นายดาทู เหล่ารัตนเจริญ     
12   615820112 นางสาวกนกพร ทองอุบล     
13   615820113 นายชนะภัย การังใจ     
14   615820114 นางสาวกันต์ฤทัย ไชยชนะ     
15   615820115 นายโกศล ดารินทร์     
16   615820116 นายพิเศษชัยชาญ ฉิมสุด     
17   615820117 นางสาวเวธกา นะทา     
18   615820118 นายวรายุทธ หมี้แสน     
19   615820119 นางสาวณิฐินันท์ ดีต่าย     
20   615820120 นายณัฏชนน ปิตโต     
21   615820121 นางสาวชลธิชา เมืองใจแก้ว     
22   615820122 นายสถาพร ศรีเพ็ง     
23   615820123 นายศรันย์ จันทร์เพ็ญ     
24   615820124 นายศิวกร กังธีระวัฒน์     
25   615820125 นายณัฐชนน จันทร์พรม     
26   615820126 นางสาวนัชชา กุลมาลา     
27   615820127 นางสาวอารียา มุขแจ้ง     
28   615820128 นายพิชชากร ใจลังกา     
29   615820129 นายอำพล อาหมัด     
30   615820130 นางสาวรุจิรา ปัญญาใส     
31   615820131 นายพงศ์สวัสดิ์ มูลเตรียม     
32   615820132 นางสาวปาหนัน ขวัญมั่น     
33   615820134 นางสาวเบญจวรรณ อ้นคง     
34   615820135 นายชนาทร สว่างวงษ์     
35   615820136 นายเอกสิทธ์ นิลขลัง     
36   615820138 นางสาวเจนจิรา กิติหาญ     
37   615820139 นายธนรัตน์ จันทร     
38   615820140 นางสาวชนากานต์ พรหมจักร์     
39   615820141 นางสาวสลิลรัตน์ ถิ่นน้ำใส     
40   615820142 นายศิลปกร สุนันตา     
41   615820143 นายนำโชค สุต๋า     
42   615820144 นายวุฒิพงศ์ แก้วสูงสิงขร     
43   615820145 นางสาวกัญญาภัทร โองก๋า     
44   615820146 นายฉัตรพล พิพัฒนสัจจากุล     
45   615820147 นางสาวพนมกร อ๊ะนา     
46   615820148 นายหัสดิน ป๊กต๊ะ     
47   615820149 นายศิรชัช ชูอ่ำ     
48   615820150 นางสาวปาริฉัตร คีรีคำรณ     
49   615820151 นางสาวพัชราภรณ์ ภู่เจริญ