มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211201   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120101 นางสาวปิยะวรรณ คำสอน     
2   621120102 นางสาวพรสินี เชาว์ดุลพินิจ     
3   621120103 นางสาวเทียมหทัย สรรเสริญพรสุข     
4   621120105 นางสาวณัฐธิดาภร โคกมา     
5   621120106 นางสาวศิริวรรณ เป็นไทยแลน     
6   621120107 นางสาววรรณิดา สัญจรโคกสูง     
7   621120108 นางสาวกชพร แซ่ม้า     
8   621120109 นางสาวอริศรา แขมคำภา     
9   621120110 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วทอง     
10   621120111 นางสาวสายธาร อนุดำ     
11   621120112 นางสาวพิมพ์วิภา พระสิทธิเกตุกัน     
12   621120113 นางสาวสุรพัศญาน์ ดิสกุล     
13   621120114 นางสาวกวินทรา อ้นเงิน     
14   621120115 นางสาวกวินนาถ ผาด่าน     
15   621120116 นางสาวชุติมา แซ่ว้าน     
16   621120117 นางสาวเบญจพร มาเร็ว     
17   621120118 นางสาวพรทิพย์ พฤกษาร่มเย็น     
18   621120119 นางสาวสิทธิณี กื้ดจิกไผ่     
19   621120120 นางสาวกรรณิการ์ หล้าไทยสง     
20   621120121 นางสาวกษิรา พิลึก     
21   621120122 นางสาวฉันทิสา แซ่กือ     
22   621120124 นางสาวถาวรีย์ สีขาว     
23   621120125 นางสาวสุภาวรรณ หล้าวงค์     
24   621120126 นางสาวภัทราภรณ์ อ่วมสถิตย์     
25   621120127 นางสาววชิราภรณ์ อ้นนา     
26   621120128 นางสาวยศวดี สถิตย์เกิด     
27   621120129 นางสาวอัฐชฎาพร สายเปลี่ยน     
28   621120130 นางสาวอาทิตยา อินมูล