มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211202   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120201 นางสาวธีรนุช ธนดลบรรพต     
2   621120202 นางสาวสุฑาทิพย์ แสงจันทร์     
3   621120203 นางสาวทิวิยา ปริมล     
4   621120204 นางสาวจิระนันท์ บุญชู     
5   621120205 นางสาวหทัยชนก แสนชัยวงค์     
6   621120206 นางสาวอารียา มาพุ่ม     
7   621120208 นางสาวแพรวพรรณ เนตรฤทธิ์     
8   621120209 นางสาวอริสา หนานกุล     
9   621120210 นางสาวอภิญญา สิงใส     
10   621120211 นางสาวทิฆัมพร ศรีภุมมา     
11   621120212 นางสาวจันทร์ฉาย สมบูรณ์ดี     
12   621120213 นางสาวณัฎฐกานต์ ดวงทา     
13   621120214 นางสาวเฟื่องฟ้า พลราช     
14   621120215 นางสาวอารียา มรดกบรรพต     
15   621120216 นางสาวจันทร์ตรี มุขทั่ง     
16   621120217 นายภานุศักดิ์ กำแพงแก้ว     
17   621120218 นางสาวอารี ชมชาติ     
18   621120219 นางสาวสิรีธร ชมอุต     
19   621120220 นางสาววนิดา แซ่หมี     
20   621120222 นางสาวนรินทร์ มหามณี     
21   621120223 นายภูวเนศวร์ ฤทธิ์สน     
22   621120224 นางสาวสุภาวดี โพธิ์อยู่     
23   621120225 นางสาวตรีทิพ ศิระพรธนารัชต์     
24   621120226 นางสาวนริศรา พลกล้า     
25   621120227 นางสาววาสนา สีนากสุก     
26   621120229 นายคุณัชญ์ เทพแสน