มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211204   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120401 นางสาวสุภาพร ยอดบุษดี     
2   621120403 นายยุทธการ ทุเรียนทอง     
3   621120404 นางสาวสุวันนา ตันหยง     
4   621120405 นางสาวณัฐกานต์ สังคง     
5   621120406 นางสาวกรกนก น้อยจุ้ย     
6   621120407 นางสาวกรรณิกา ดีมาก     
7   621120408 นางสาวอรพิน หงษ์ชุมแพ     
8   621120409 นางสาวศิริพร ยูงทอง     
9   621120410 นางสาวปรีดาพร ปากแคว     
10   621120411 นางสาวสุนิสา พงษา     
11   621120412 นางสาวมิลตรา แบนปิง     
12   621120413 นายภาณุพงศ์ ชราธาร     
13   621120414 นางสาวอรอนงค์ ศรสวรรค์     
14   621120415 นางสาวปพัชญา ไพราราชธรรม     
15   621120416 นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง     
16   621120417 นางสาวกชนุช ดารากมล     
17   621120418 นางสาวสุพรรษา เปียดี     
18   621120419 นายกฤษกรณ์ ภักดีชน     
19   621120420 นางสาวกันนิกา ชักนำชาวพนา     
20   621120421 นางสาวดาราพร บุญจันทร์     
21   621120422 นางสาวปริยากร วันแจ้ง     
22   621120423 นางสาวรุจิรา คุ้มเวชประสิทธิ์     
23   621120424 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองภู     
24   621120425 นายชัชชญา หิมารัตน์     
25   621120426 นายศิวัช บัวคลี่     
26   621120427 นางสาวกัลยากร แซ่เฮ่อ     
27   621120428 นางสาวอณัศยา ภูเขาใหญ่     
28   621120429 นางสาวสิรินฤมล ทับใจ     
29   621120430 นางสาวกาญจนา แจ่มใส