มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211205   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120501 นางสาวปิยธิดา ต๊ะนันคำ     
2   621120502 นางสาวศรสวรรค์ เอี่ยมพันธ์     
3   621120503 นางสาววิราวรรณ พลบุญ     
4   621120504 นายชนม์ศิริ ตันไสว     
5   621120505 นางสาวณัฐวดี ถ้วนคำ     
6   621120506 นางสาวกรรณิการ์ พรมปิก     
7   621120507 นางสาววิวันดา คำแหง     
8   621120508 นางสาวธนัตดา หอมสุด     
9   621120509 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมี     
10   621120510 นางสาวอภิชญา ปิ่นมณี     
11   621120511 นางสาวอุษา อ๊อดเขียว     
12   621120512 นางสาวจันทร์ทวี วนาทวีทรัพย์     
13   621120513 นายณัฐวัฒน์ แก้วคำพิศุทธิ์     
14   621120514 นางสาวพิมพิกา พิมเสน     
15   621120515 นางสาวขวัญลดา ศรีเดช     
16   621120516 นางสาวชื่นนภา จุมภาลี     
17   621120517 นางสาวปาลิตา เขินไพร     
18   621120518 นางสาววริศรา ศรีสอาด     
19   621120519 นางสาวกุลธิดา คล้ายอ้น     
20   621120520 นายกรปณต เดือนพงษ์     
21   621120521 นางสาวชลธิชา หงษ์คง     
22   621120522 นายกฤษดา เนียนไธสง     
23   621120523 นางสาวจิรสุดา สุภาจันทร์     
24   621120524 นายธวัช ดีสีสุข     
25   621120525 นางสาวจงรักษ์ นวนิตย์ชัยกุล     
26   621120526 นางสาวยศวดี ทองพิจิตร     
27   621120527 นางสาวถิรดา มะลิวัลย์     
28   621120528 นางสาวเพชรรุ่ง สีสุข     
29   621120529 นายวสุ พิมพา     
30   621120530 นายมรุต ใจเที่ยง