มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211206   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120601 นางสาวณัฐมน ศรีราพัฒท์     
2   621120602 นางสาวสุวพร ทยาธรรม     
3   621120603 นางสาวธนิสร เกษตรคุณาสิน     
4   621120604 นายปภาวิน เรืองเหล็ก     
5   621120605 นางสาวสุธาสินี สุริโยพร     
6   621120606 นางสาวสรวรรณ ทับโพธิ์     
7   621120607 นางสาวกมลรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล     
8   621120608 นายนนทพัทธ์ จันทร์เพชร     
9   621120609 นายธนวินท์ ศรีทา     
10   621120610 นางสาวนิภัทร์สิริ พวงไธสง     
11   621120611 นางสาวภัทรวิรินทร์ แห้วเพ็ชร์     
12   621120612 นางสาวนุจธิฌาพร ภูโสดา     
13   621120613 นางสาวอารีรัตน์ ขจรสมบัติ     
14   621120614 นางสาวมัฌชิมา จันสองจัน     
15   621120615 นางสาวนริศรา มุงขุนทด     
16   621120616 นางสาวขวัญศิริ สวนสวรรค์     
17   621120617 นายธนสิทธิ์ ประทุมทอง     
18   621120618 นางสาวกัณฐิกา นักใจธรรม     
19   621120619 นางสาวศุภาวรรณ คงมาต     
20   621120620 นายเจษฎา กงบังเกิด     
21   621120621 นางสาวพัชรินทร์ แก้วเพชร     
22   621120622 นางสาวปภาดา ด้วงยา     
23   621120623 นางสาวแววธิดา ปานแก้ว     
24   621120624 นางสาวปานทิพย์ แช่มช้อย     
25   621120625 นางสาววิชิตา เรืองสกุล     
26   621120626 นายนนธสินธ์ ฝ้ายอ้าย