มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211207   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120701 นางสาวพรฟ้า แสงสิมมา     
2   621120702 นายสันต์ทัศน์ ขาวจันทร์     
3   621120703 นางสาวพรรณิภา ปั่นอ้าย     
4   621120704 นายธรรมนิศย์ แก้วมณี     
5   621120705 นางสาวธนัญชนก กรอยสระน้อย     
6   621120706 นางสาวปิยธิดา ทรงเจริญ     
7   621120707 นางสาวภัทริกา ดิลกคุณธรรม     
8   621120708 นายณัฐพล นามั่น     
9   621120709 นางสาวกัญญามณี มาน้อย     
10   621120710 นางสาวกัณฐิกา แจ้งชาวนา     
11   621120711 นางสาววิมล สิรีอำไพ     
12   621120712 นางสาววชิรญาณ์ กระเทศ     
13   621120713 นางสาวกมลพรรณ กุลสรนันท์     
14   621120714 นางสาวกชกร พึ่งกุศล     
15   621120715 นายธิติวุฒิ เตยไธสง     
16   621120716 นางสาววิมลรัตน์ เงินทอง     
17   621120717 นางสาวอาทิตยา คอนนาสี     
18   621120718 นางสาวนารีรัตน์ แสงบุญเรือง     
19   621120719 นางสาวสุนทรี พรมจันทร์     
20   621120720 นายโยธิน รู้รอบดี     
21   621120721 นางสาวพรรณอร ชวนทอง     
22   621120722 นางสาวบรรณสาร ติ๊บปะระ     
23   621120723 นายอนุสรณ์ อินทร์ยอด     
24   621120724 นางสาวเก็จมณี ศุภศร     
25   621120725 นางสาวเบ็ญจมาศ มั่นเหมือย     
26   621120726 นายนวชิระ เทพวุฑฒิ     
27   621120727 นางสาววิภารัตน์ นิยมชน     
28   621120728 นางสาวเกศวลี นีซัง     
29   621120729 นายวารุตน์ ทะสะวะดี     
30   621120730 นายปรีดาพงษ์ ปัญญา