มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211207   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ