มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211208   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120801 นายมาณพ จุมจันทึก     
2   621120802 นางสาวสมิตา เขียวแก้ว     
3   621120803 นางสาวกาญจนาพร ขันภักดี     
4   621120804 นางสาวภาณุมาส อารีย์กลับ     
5   621120805 นางสาวภัศรา อารีย์กลับ     
6   621120806 นางสาวภัทรสุดา สุหงษา     
7   621120807 นางสาวมาริสา จันทา     
8   621120808 นางสาววรรณิษา ทรงศรี     
9   621120809 นางสาวฐิติพร นารอด     
10   621120810 นางสาวแอ้พอ ดิลกโรจน์     
11   621120811 นางสาวอภิญญา จันหอม     
12   621120812 นางสาวจินดาพร ปันม่วง     
13   621120813 นางสาวชลิตา เกิดสุข     
14   621120814 นายปกรณ์ สรรพานิช     
15   621120815 นางสาวทิพวรรณ เขาอิน     
16   621120816 นางสาวกิติยา ดวงแก้ว     
17   621120817 นางสาวชลธิชา นุ่มเกลี้ยง     
18   621120818 นางสาวถิรดา มั่นภักดี     
19   621120819 นางสาวจิรวรรณ กัณทะวงศ์     
20   621120820 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่อ้าง     
21   621120821 นางสาวสิริกาญจน์ เจริญศิลป์     
22   621120822 นางสาวศกลวรรณ ปกเกษ     
23   621120823 นางสาวฉันชนก แย้มปั้น     
24   621120824 นางสาวรัตนมณี จันนาเมือง     
25   621120825 นายศุภณัฐ โพเทพ     
26   621120826 นางสาวณิชกานต์ ไชยเสน     
27   621120827 นางสาวสินีนาฏ เทียนไชย     
28   621120828 นางสาวกรกมล พัดพ่วง     
29   621120829 นายบุญยฤทธิ์ เถาว์ทอง     
30   621120830 นางสาวไพลิน กาญจนเจริญชัย