มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211209   สาขาวิชา พลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621120901 นางสาวลลิตวดี จิ๋วพรม     
2   621120902 นางสาวอภิญญา ทับทิม     
3   621120903 นายสหฤทธิ์ หลำใจซื่อ     
4   621120904 นางสาวจารวี ปุญญพันธ์     
5   621120905 นายอภิสิทธิ์ พรมชัย     
6   621120906 นายธีรานนท์ พงศ์ชัยพณิช     
7   621120907 นายสัณหภาส เจริญศิลป์     
8   621120908 นายศุภชัย นพอินทร์     
9   621120909 นายลาภวัต พิมจำลอง     
10   621120910 นางสาวกัลยา เอี่ยมเจริญ     
11   621120911 นายนครินทร์ ชื่นศิริ     
12   621120912 นายอภิรักษ์ เอี่ยมชม     
13   621120913 นายณัฐพล เกษสาคร     
14   621120914 นางสาวดวงหทัย คำเบิก     
15   621120915 นายเกื้อกูล สมดี     
16   621120916 นางสาวชุติกาญจน์ สุกายะ     
17   621120917 นายอรรณวินทร์ เกิดแพร่     
18   621120918 นายวรปรัชญ์ ดีสุข     
19   621120919 นายชัชยกริช มณีเขียว     
20   621120920 นายธนดนตร์ อ่อนสำลี     
21   621120921 นายภาณุวัฒน์ อินโพ     
22   621120922 นางสาวบุศรา สุขจิตร     
23   621120923 นางสาววิภาภรณ์ เดชะผล     
24   621120924 นายพาโชค โกโจระ     
25   621120925 นายทิวัตถ์ คอนนาสี     
26   621120926 นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์     
27   621120927 นางสาวสุกัญญา ช่างเงิน     
28   621120928 นายศุภชัย ชัยตระกูลธนสาร     
29   621120929 นายสมภพ ตราดรรชนี     
30   621120930 นายธนจักร อินสุ่ม     
31   621120931 นายสหัสวรรษ พุทธเวไนย์     
32   621120932 นางสาวชลธิชา พัดพ่วง     
33   621120933 นางสาวรังรอง บุญณะกิจ     
34   621120934 นายขัตติยะ กรมพันธุ์