มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211211   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121101 นางสาวนฤภร องอาจ     
2   621121102 นายกิตตินันท์ พงษ์เจริญ     
3   621121103 นายพิพัฒพงษ์ ไชยฤทธิ์     
4   621121104 นางสาวอภิญญา พันธุ์หงษ์     
5   621121105 นายศุภกันต์ วันดี     
6   621121106 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกรตะโม่     
7   621121107 นายเกียรติศักดิ์ อินยัง     
8   621121108 นายเอกวิทย์ แซ่ย่าง     
9   621121109 นางสาวภคินี คงเพ็ชรศักดิ์     
10   621121110 นางสาวนฤมล ชุมพร     
11   621121111 นางสาวธัญภัค ธมพลอาจ     
12   621121112 นางสาวทิพวรรณ โทนสังข์อินทร์     
13   621121113 นางสาวสุนิสา จูบมะโน     
14   621121114 นายสิทธา กนกสิงห์     
15   621121115 นายสาโรช สินไพบูลย์เลิศ     
16   621121116 นายจิณณวัตร บุญอินทร์     
17   621121117 นางสาวอรพิน เสืออุดม     
18   621121118 นางสาวทองไพลิน วงค์ราชบุตร     
19   621121119 นางสาวปริยากร เหลืองวิชชเจริญ     
20   621121120 นางสาวอาริสา งามตรง     
21   621121121 นางสาวบุญญิสา หมูคำ     
22   621121122 นายจิตรภาณุ ริยะป่า     
23   621121123 นายนนทพัทธ์ จ้อยม่วง     
24   621121124 นายณัฐวัตน์ ยอดอ้อย     
25   621121125 นางสาวกุลพัชร กาจักร์     
26   621121126 นายบุญญฤทธิ์ บุญยืด     
27   621121127 นายอภิวัฒน์ อุ่นดี     
28   621121128 นายยงยุทธ เอี่ยมวิลัย     
29   621121129 นายวีรพงษ์ ทองจิตติ