มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211212   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121201 นางสาวรัชประภา แก้วมณี     
2   621121202 นางสาวชุลีพร กัลปพฤกษ์     
3   621121203 นางสาวมัณทนา ทวนธง     
4   621121204 นางสาววรรณิกา คุ้มเณร     
5   621121205 นางสาวสุชาลี เจริญรอย     
6   621121206 นายกิตติวัชน์ จันทร์เล็ก     
7   621121207 นางสาวศิรภัสสร มูลสาน     
8   621121208 นางสาวนริศรา ทรัพย์เพชร     
9   621121209 นางสาวพัชรีวรรณ เสือเนียม     
10   621121210 นางสาวธารทิพย์ หรรษา     
11   621121211 นางสาวรพีพร คะเรรัมย์     
12   621121212 นางสาวเกษมศรี ท้องฟ้าธำรง     
13   621121213 นางสาวนริศรา สารีดี     
14   621121214 นางสาวพิมพิศา หาญอยู่     
15   621121215 นางสาวเบญจา ไตรเพ็ชร์     
16   621121216 นางสาวอาชาณีย์ จักกร่าง     
17   621121217 นางสาวสโรชา ก้อนจันทร์เทศ     
18   621121218 นางสาววิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี     
19   621121219 นางสาวอัญชลีพร บัวศรี     
20   621121220 นางสาวณิชกานต์ สุทธิมาลา     
21   621121221 นางสาววิภารัตน์ เมฆี     
22   621121222 นายธีระนัย กลิ่นจันทร์     
23   621121223 นางสาวพรศิริ ไพรวันรักษา     
24   621121224 นางสาวเนตรชนก ระเริงแม่เมย     
25   621121225 นางสาวสุภินันท์ วนาอาทิตย์     
26   621121226 นางสาวอารีวรรณ ปัญญางาม     
27   621121227 นางสาวศุจิกา เมฆชอุ้ม     
28   621121228 นายพีระพล รัตนานพ     
29   621121229 นางสาวทิพาวรรณ เพศพันธ์     
30   621121230 นางสาวนัฐริกา มณีแสง