มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211213   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121301 นางสาวพิมพ์ แซ่ม้า     
2   621121302 นางสาวดวงใจ แสงสาย     
3   621121303 นางสาวเสาวพร บุญล้อม     
4   621121304 นางสาวพิยดา ศรีเวียง     
5   621121305 นางสาวรดา แซ่ม้า     
6   621121306 นางสาวสุกัญญา มลิวัลย์     
7   621121307 นางสาวทิพานัน ใจดี     
8   621121308 นายธนพัชร์ ลอยมา     
9   621121309 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์     
10   621121310 นางสาวอรพรรณ ล่ำสัน     
11   621121311 นางสาวพนิตสุภา สุขุม     
12   621121312 นางสาวครองขวัญ ฤทธิ์กระจาย     
13   621121313 นางสาวสุธินี โกสุมา     
14   621121314 นายณัฐพล แซ่ม้า     
15   621121315 นายภูชิชย์ ศิลาชัย     
16   621121316 นางสาวภัทรภรณ์ ดีวัน     
17   621121317 นางสาวกรรนิภา เอี้ยงเตจ๊ะ     
18   621121318 นางสาวสุจิตตรา โตทุ้ย     
19   621121319 นางสาวเพ็ญมณีกานต์ สมเครือ     
20   621121320 นางสาวทานตะวัน ศรีจันทร์     
21   621121321 นางสาวพรวิภาวรรณ มัธยา     
22   621121322 นางสาวกฤติมาพร อภัยราช     
23   621121323 นายยรรยง บัวบาน     
24   621121324 นางสาวสุพาดี ยนจอหอ     
25   621121325 นางสาวสมฤทัย พิมพบุตร     
26   621121326 นางสาวศิโรรัตน์ งิ้วโสม     
27   621121327 นางสาวชนิ ราชทรัพย์     
28   621121328 นางสาววรรณา วนาวิถี     
29   621121329 นางสาวสมหญิง อุดอัด     
30   621121330 นางสาวสุธาทิพย์ ยะถา