มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211214   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121401 นางสาวพรสุดา ไพรมนตรา     
2   621121403 นางสาวภัทราพร ธนทิพยเนตร     
3   621121404 นางสาววันดี เสียงสู่สวรรค์     
4   621121405 นางสาวพรพิมล ปัญญามณี     
5   621121406 นางสาวปวีณา สุขดี     
6   621121407 นางสาวภัทราภรณ์ สายทอง     
7   621121408 นางสาวปนัดดา สมนำปน     
8   621121409 นางสาวกนกวรรณ จันมา     
9   621121410 นางสาวนรีพร กรึงไกร     
10   621121411 นางสาวชลธิชา คีรีพิเชษฐ     
11   621121412 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ลอย     
12   621121413 นายสิทธา จันทโสภา     
13   621121414 นางสาวสุวรรณ เกิดพงษ์     
14   621121415 นายกิติกรณ์ เวียงกุมภา     
15   621121416 นายจักรกฤษ มือขุนทด     
16   621121417 นางสาวสุภาวดี ศรีสองเมือง     
17   621121418 นางสาววาสนา นทีฤทธิรงค์     
18   621121419 นางสาวฌาริตา ดาษดา     
19   621121420 นางสาว ปุณยาพร อติชาตสกุล     
20   621121421 นางสาวน้ำผึ้ง คีรีคุณากร     
21   621121422 นางสาวกุลิน กุลวรรณลภย์     
22   621121423 นางสาวเพ็ญนภา เรืองอยู่     
23   621121424 นายขวัญชัย ธนวิภาศพงศ์     
24   621121425 นางสาวสุชานุช วนาเฉลิมดง     
25   621121426 นางสาวทัศนีย์ เกียรติก้องไพร     
26   621121427 นางสาวอัมพร วนาเวียงวงศ์     
27   621121428 นางสาวสุนันทินีย์ กมลปราณี     
28   621121429 นางสาวอภิญญา วนารังสี     
29   621121430 นายอดิลักษณ์ ว่าคุณธรรม