มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211215   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121501 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญส่ง     
2   621121502 นายมนตรี วนาพาพบสุข     
3   621121503 นางสาวอรณิช ศิริยั่งยืน     
4   621121504 นางสาวฤทัยทิพย์ เพชรเภรี     
5   621121505 นางสาวกนกพร เพมขุนทด     
6   621121506 นางสาวปิยาภรณ์ ทองหล่อ     
7   621121507 นางสาวธิดารัตน์ บริบูรณ์     
8   621121508 นางสาวธันย์ชนก บูรณายั่งยืน     
9   621121509 นางสาวนภัสสร มัตถิตะเตา     
10   621121510 นางสาวโสภา ธาราแม่กลอง     
11   621121511 นางสาวสุดา ศรีโสภาคีรี     
12   621121512 นางสาวนครินทร์ กระสานติ์คีรี     
13   621121513 นางสาวจินดา วนาพุทธรักษ์     
14   621121514 นางสาวรุจิฬา วงษ์สิน     
15   621121515 นางสาวฐนิชา คล่องณรงค์     
16   621121516 นางสาวพัชริน แสงสว่าง     
17   621121517 นางสาวพรปวีณ์ อุดมลาภ     
18   621121518 นายภูริณัฐ กอบัวกลาง     
19   621121519 นางสาววิชิดา เรืองสกุล     
20   621121520 นางสาวอรวี มูลชัย     
21   621121521 นางสาวรุ่งทวี แก้วฉนวน     
22   621121522 นางสาวทิพปภา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ     
23   621121523 นางสาวอารี รุ่งอรุณดอย     
24   621121524 นางสาวหนึ่งฤทัย สำรีดี     
25   621121525 นางสาวจรินทร์ทิพย์ พูลมา     
26   621121526 นางสาวชลธิชา ดวงคำผุย     
27   621121527 นางสาวอรทัย พระคำจันทึก     
28   621121528 นางสาวมัสยา เพ็งสอน     
29   621121529 นางสาวพัชรพร ตรีรถ     
30   621121530 นางสาวสุดารัตน์ สงวนศรีสกุล